ElS DIFTONGS

Teoria

Un DIFTONG és el fenomen vocàlic que resulta de pronunciar 2 vocals en un mateix colp de veu (/VV/).

 

 

Ex: es-tiu / com-boi / ai-gua

 

Segons el lloc que ocupen les vocals I/U, parlarem de:

 

DIFTONGS DECREIXENTS

 

DIFTONGS CREIXENTS

vocal+I

vocal+U

G/Q+U+vocal

AI

aire

AU

 daurat

GUA/QUA

  aigua/aqtic

EI

reina

EU

deure

GÜE/QÜE

 aigüera/qüestió

OI

almoina

IU

riu

GÜI/QÜI

  pingüí/aqüífer

UI

buidar

OU

pou

GUO/QUO

 llenguota/quota

 

! Els aplecs vovàlics UA, UE, UO sols formen diftong quan van precedits per Q o G.

 

Ex: ai-gua però pu-a ai-gües però pèr-du-es quo-ta però cu-o-ta

ELS HIATS

Un HIAT és el fenomen vocàlic que resulat de pronunciar 2 vocals contígües en síl•labes diferents (V/V).

 

Ex: ac-tu-a-ci-ó 

 

Els aplecs vovàlics IA, IE, IO sempre formen HIAT.

 

Ex: con-di-ci-ó  / Va-lèn-ci-a  / sè-ri-es

 

 

!Recorda que, perquè puguem parlar de DIFTONG o de HIAT, s’han de pronunciar les dues vocals. Vés, per tant, alerta amb els DÍGRAFS -IG, QU- i GU- ja que la vocal U és muda! En aquests casos no podríem parlar ni de DIFTONG ni de HIAT.

En aquest enllaç tens un vídeo explicatiu sobre els hiats.

 

https://polimedia.upv.es/visor/?id=6e1559df-0ba1-7b41-9e9b-a72234a75b55

Quadre resum

 

 

 

DIFTONG

HIAT

Dues vocals en una mateixa síl·laba (/VV/)

 

rei-na, ai-gua, cou-re, reu-ma, …

Dues vocals contígües pronunciades en síl·labes diferents (V/V)

 

pe-üc, vi-at-ge, a-e-rò-bic, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !

 

Recorda que –UA, -UE, -UO sols formen diftong quan van precedits de Q o G.

 

              a-qua-rel·-la, quo-ta, llen-güe-ta, …                

però      

per-pè-tu-a, cu-o-ta, pu-es, …

 

 

Recorda que –IA, -IE, -IO MAI formen diftong.

 

au-di-ci-ó, sè-ri-e, au-di-èn-ci-a

 

 

Perquè en una paraula puguem parlar de DIFTONG o de HIAT, s’han de pronunciar les dues vocals. Fixa’t en els exemples següents i reflexiona de per què no contenen cap d’estos dos fenòmens vocàlics:

 

ma-reig                pa-quet

 

Teoria dels diftons i els hiats.pdf
Documento Adobe Acrobat 130.1 KB

Practiquem?

Copia cada grup de paraules al costat de cada regla que exemplifiquen. Separa les síl·labes dels exemples:

 

a) quota, aiguader, freqüent, terapèutic                   

c) formació, reüll, conscient, avaria

b) desanimar, cooficial, reutilitzar, nosaltres            

d) enganyar, rebuig, maqueta, guitarra

 

Regles

Exemples

1. No es poden separar els diftongs

 

 

2. No partirem alguns dígrafs

 

 

3. S’han de separar els prefixos.

 

 

4. Sí que poden separar-se les vocals que formen hiat

 

 

 

 

Completa la casella central amb un diftong:

 

 

R

 

 

 

B

 

 

 

T

 

 

 

N

 

P

 

XERA

ALM

 

NA

CAPT

 

RE

T

 

LADÍ

 

NA

 

 

RA

 

 

LANDÉS

 

 

LA

 

 

 

S

 

 

 

V

 

 

T

 

LA

SOMR

 

RE

 

NA

 

 

RE

 

 

Completa aquestes paraules amb els diftongs que calga:

 

q….litat

aq….rel·la

ling…sta

ung….nt

paraig….

aig….s

q…stionari

q.…ta

aq….fer

aq….ri

ping….

q....ranta

q….ntitat

aq….ducte

 

 

Separa les síl·labes d’aquestes paraules i, en cas d’haver-hi dues vocals juntes, digues si formen DIFTONG, HIAT o DÍGRAF:

 

aquàrium

 

fletxa

 

paella

 

vosaltres

 

mareig

 

raqueta

 

canyamel

 

atles

 

setmana

 

dotzena

 

formatge

 

viatjàveu

 

contraindicació

 

canya

 

coexistir

 

 

 

 

Escriu el número de síl·labes que té cada mot:

 

criatura=...........................     

aigua=............................       

buidar=.................................

campionat=.......................    

beure=............................       

bústia=..................................

carxofa=...........................     

biblioteca=.....................       

viatge=..................................

creure=..............................    

colònia=.........................       

estudiant=.............................

cristià=..............................    

enlaire=..........................       

aviat=....................................

guardiola=........................     

europeu=........................       

guant=...................................

llenyater=..........................    

juliol=............................        

italià=....................................

nerviós=............................    

paraula=.........................       

paracaigudes=.......................

pàtria=...............................    

pingüí=...........................       

quantitat=..............................

restaurant=.......................     

quiosc=............................      

societat=................................

 

 

Subratlla, dels mots següents, els que tinguen diftongs i encercla’l:

 

flauta, forquilla, fruita, funció, gàbia, gairebé, geografia, feina, greu, grua, guineu, història, indústria, jersei, llengua.

 

Pràctica dels diftongs i els hiats.pdf
Documento Adobe Acrobat 138.5 KB

Corregim!

Solucionari dels diftongs i els hiats.pd
Documento Adobe Acrobat 140.8 KB

En línia!

Tot seguit et presentem un vídeo explicatiu que inclou exercicis. No te'l pots perdre!

Si vols continuar practicant els diftongs, els hiats i les semiconsonants,  pots fer-ho online clicant al següent enllaç:

 

Nivell bàsic:

 

http://www.bromera.com/tl_files/activitats/Micalet_5/M5p10act3/index.html

 

 Tria LLENGUA CATALANA i vés a la UNITAT 6 de l'enllaç:

 

http://www.weeras.com/play/?SessionId=cgw3ANm08Tb8EbpTDO83BU42Gb081I57DOf6IvuHHCc1Mjr73pg6JVu5Odj2Nq81LW4S6e75Pk34NQy1Sxo0Red55LrNVra17xo0&Id1=2&Id002=14&Id12=4

 

Nivell intermedi:

 

Exercicis 161, 183, 184 i 185:

 

http://enxaneta.info/activitats/diftongs/5

 

http://cultura.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/intermedi/icl/icl5/icl52b/icl52_03.htm

 

 

http://usuaris.tinet.org/aragones/ortocat/04_silab.htm