CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Criteris de qualificació de 4t d'ESO
Criteris de qualificació 4t.pdf
Documento Adobe Acrobat 654.5 KB

 La qualificació de l’assignatura de Valencià: Llengua i literatura de 4t d’ESO que apareixerà al butlletí informatiu trimestral serà el resultat de:

CONCEPTES

(60% de la nota final)

 

Els conceptes són aquells coneixements que l’alumne/a ha demostrat anar adquirint al llarg de l’avaluació.

 

Al llarg del trimestre farem dos tipus de controls: uns corresponents als conceptes estudiats i un altre que girarà al voltant del vocabulari recollit al llarg del trimestre (que en el cas de primer inclourà un màxim de 80 paraules).

 

Els controls de conceptes faran mitjana entre ells.

 

En cas que la mitjana final de l'apartat de CONCEPTES siga inferior a 5, l’alumne/a haurà de recuperar els controls d’aquells temes els coneixements dels quals  no ha adquirit o del vocabulari que no ha assimilat.

 

La recuperació es farà després de cada trimestre. En cas de no superar-se, es tornaria a repetir al trimestre següent (sempre que l’alumne/a ho sol·licite) i a juny.

 

Si el resultat continua sent negatiu, es farà una prova general de tots els temes i/o vocabulari del curs  quan la normativa legal  contemple que s’ha de fer la PROVA EXTRAORDINÀRIA.

 

 
 
 

 

PROCEDIMENTS

(30% de la nota final)

La nota dels  procediments és la valoració de:

Proves de comprensió lectora i expressió escrita i/o oral

Cada trimestre l’alumne/a alumna realitzarà  exercicis, treballs... on se li valorarà tant el seu nivell de comprensió lectora com el d’expressió escrita i/o oral.

 

En cas de suspendre l’avaluació per no superar l’apartat dels PROCEDIMENTS, per tal de recuperar-los,  haurà de presentar o repetir aquelles proves, treballs o tasques amb puntuació negativa en la data que la professora marque.

 

 

ACTITUD

(10% de la nota final)

 

 L’actitud és la valoració del comportament de l’alumne/a en relació a la matèria (deures a casa, interés, participació, voluntariat,...) i amb la resta de companys i la professora (respecte cap als altres, cura del material d’aula, ...).

 

La tasca que es mane com a deure a casa serà revisada diàriament.

 

Per tal de facilitar el control dels deures per part dels pares, aquests estaran penjats a la web de l’assignatura.

 

Tots/es els/les alumnes parteixen l’avaluació amb un 10. Cada dia que no es porten els deures fets, descomptarà -1 punt. Si la tasca està incompleta, descomptarà -0,5.

 

L'assistència a classe és OBLIGATÒRIA, per tant, la no-assistència injustificada a més de 3 classes suposarà el suspens en aquest apartat.

 

En cas d’obtindre una nota negativa en aquest apartat, es tindrà en compte el canvi d’actitud en les avaluacions posteriors per tal de recuperar-lo.

 
 
 

 

 

En els apartats de CONCEPTES i PROCEDIMENTS inclourem notes extretes de correccions fetes pels alumnes i pels companys. Aquestes activitats tindran un pes inferior en la puntuació final a aquelles avaluades exclusivament per la professora ja que es té en compte un marge d’error en la seua correcció.

 

En els apartats de CONCEPTES i PROCEDIMENTS és important que l’alumne/a tinga en compte que la incorrecció ortogràfica se li penalitzarà en tots els controls i treballs amb un-0,3 per falta ortogràfica del seu nivell.

 

D’aquesta penalització se li retornarà la meitat (és a dir 0,15) si corregeix satisfactòriament l’errada feta. D’aquesta manera s’intenta aconseguir que l’alumne/a pose interés a escriure correctament i que, en cas d’error, tinga interés i aprenga a  corregir-se amb els seus recursos.

 

Per tal d’aprovar, la nota corresponent als tres apartats ha de ser positiva. En cas contrari, tot i que es reservarà la nota de cada apartat, el resultat global (que és el que apareix al butlletí) serà suspés.