Exercicis model per a l'examen

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 2:

 

ORTOGRAFIA (I part):

 

 

·        Accentuar un text parant especial atenció als accents diacrítics i als usos especials de l'accent (sobretot a aquelles paraules que presenten una accentuació divergent amb el castellà).

 

 GRAMÀTICA:

 

                ·        Triar entre dos opcions de combinacions binàries de pronoms

                 febles, la correcta.

 

 ·        Substituir dos complements verbals per la combinació de pronoms febles corresponent.Seran combinacions binàries i una terciària.(semblant a l'exercici 1 de la web).

 

 

 ORTOGRAFIA (II part):

 

           ·        Posar o no dièresi a un llistat de paraules i classificar-les       

                en  una graella com la que hem usat per classificar les

                paraules dels exercicis 30 de la pàgina 70 i 6 de la pàgina 79.

 

·        Corregir en oracions les errades d'apòtrof i contraccions que trobes.

 

LÈXIC:

 

·       Derivar a partir d'una paraula una altra de la categoria que se't demane.

 

(per exemple: verd (adjectiu) - _____________ (substantiu))

                          verdor

 

·       Corregir en oracions errades en el procés de derivació.

 

(per exemple: Tira eixe paper a la papelera/paperera) 

 

·       Assenyalar i corregir en oracions errades derivades de la composició i de l'ús del guionet (semblant a l'exercici 11 de la pàgina 13 del Volum II).

 

·       Unir paraules de dues columnes per formar paraules compostes fent ús del guionet quan siga necessari (semblant a l'exercici 9 de la pàgina 13 del Volum II). Explicar el motiu pel qual algunes de les paraules compostes resultants porten guionet.

 

 

·       Assenyalar en oracions la paraula o paraules habilitada, dir quina és la seua categoria originària i quina té en eixa oració (un exercici semblant a l'exercici 8 de la pàgina 109 del Volum I).