Exercicis model per a l'examen

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 1:

 

ORTOGRAFIA:

 

·         Accentuar un text.

·         Buscar al text exemples de paraules que continguen diftongs, hiats i dígrafs (encerclar els fenòmens).

 

·         Observar una sèrie de paraules i dir quines contenen una I/U consonàntica (encerclar-la).

LÈXIC:

 .

·        Definir els conceptes de PRÉSTEC, BARBARISME i VULGARISME.

·        Destriar entre un grup de paraules les que són PRÉSTEC, BARBARISME i VULGARISME.

 

          ·        Explicar, en els VULGARISMES de l'exercici anterior, quin fenomen s'ha produït.

·        Detectar i corregir BARBARISMES i VULGARISMES en oracions.

 

.LLENGUA I SOCIETAT

 

·        Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F) i fer la correcció les falses

 

 

·       Contestar preguntes breus sobre la teoria dels tipus de bilingüisme.

·        Contestar preguntes breus sobre els diferents motius pels quals hi ha una zona de predomini lingüístic castellà al territori valencià.

 

·        Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F) i fer la correcció les falses sobre les llengües constitucionals i l'estatus legal del valencià.

 

GRAMÀTICA:

 

 ·      Substituir un complement verbal subratllats pel pronoms feble corresponent.

 

·   Corregir errades relacionades amb la substitució de complements verbals per pronoms febles.