****NORMES de la LLIBRETA****

Un pas important per tal d’aconseguir bons resultats acadèmics, és tindre el material tant teòric com pràctic que es treballa a classe, en el màxim ordre possible.

Una llibreta que seguisca unes directius concretes, ben corregida i endreçada, facilita molt que l’alumne/a puga repassar el treball fet a classe i que aquest l’ajude a aconseguir millors qualificacions.

És important, també, transmetre des de l’escola la conveniència de ser exigent amb el propi treball i que l’alumne tinga consciència que una bona presentació és una immillorable targeta de visita.

Per tot açò, posarem especial atenció a la llibreta. Així:

1)      L’elecció del format de la llibreta serà lliure (llibreta de llom, llibreta d’espiral, carpeta classificadora, ...) però haurà de respectar una grandària aproximada a un DIN-A4 i tindre els fulls quadriculats.

 

2)      La llibreta serà exclusiva per a l’assignatura .

 

 

3)      La llibreta portarà retolat a la portada el nom de l’assignatura: VALENCIÀ

 

4)      La contraportada de la llibreta la usarem com a portada de l’apartat de VOCABULARI, però de forma invertida, de manera que el vocabulari, ordenat per temes, puga consultar-se sense dificultat.

 

5)      Cada tema consta d’una sèrie de subapartats (Ex: TEMA 1 : 1.1. LÈXIC/ 1.2. TIPUS DE TEXT / 1.3. GRAMÀTICA / 1.4. ORTOGRAFIA / 1.5. LITERATURA / 1.6. LLENGUA i SOCIETAT). Aquesta ordenació no té perquè correspondre a l’ordre del llibre de text ja que per diversos motius, la professora pot variar-ne l’ordre. Per això sempre, al costat de cada apartat i entre parèntesis, escriurem la pàgina o pàgines i el volum del llibre en què trobarem aquesta informació.  (ex. 1.5. LITERATURA (pàgines 21-22 del Volum I) ). El TEMA del qual es farà l’examen serà el corresponent a l’ordre de la llibreta, no al del llibre de text, en cas que no coincidisquen.

 

6)      El  TEMA i els diferents apartats han d’anar en un color i una grandària que en destaque de la resta. Cal fer una tria a principi de curs i mantindre-la al llarg de l’any.

 

7)      Els exercicis tant del llibre de text com de la web es realitzaran dins del TEMA  i de l’apartat al qual corresponen.

 

8)      Cada exercici anirà encapçalat pel seu número i pàgina del llibre de text (ex.:Exercici 31 de la pàgina 49 o Exercici 4 de la WEB) que estarà escrit en una línia independent, en un color diferent a l’usat en l’exercici.

 

9)      Els exercici es realitzaran al quadern. Si es realitzen al llibre de text computaran com un NO FET.

 

 

10)  La realització dels exercicis ha de ser comprensible i facilitar el seu posterior repàs.

 

 

11)  En cas que l’alumne no realitze els exercicis corresponents a una jornada comptarà com un NO FET i haurà d’anotar en l’espai on hauríem d’haver anat els exercicis, el dia, mes i any (Ex: 14- XI- 2016) i deixar-se l’espai per a fer-los a classe mentre es fa la correcció o, en cas que no li done temps, fer-los a casa.

 

12)  Els exercicis han d’estar correctament corregits. A tal efecte, s’usarà un color que destaque per tal de fer la correcció (per exemple, el color roig). És evident, que aquells exercicis que continguen més correccions són els que més haurem de repassar de cara al control del TEMA.

 

 

13)  La inspecció de les llibretes es farà de forma aleatòria i sense previ avís (evidentment, aquelles llibretes que en la revisió de deures diària, es detecte que no mantenen l’endreç demanat, seran les que es revisaran per tal d’aconseguir que es rectifiquen les errades).

 

En el supòsit de casos extrems,  caldrà de refer la llibreta per tal de recuperar.

 

14)  La realització dels deures tindrà una nota trimestral que computarà dins del bloc d’ ACTITUD*. Traure una nota inferior a 3, suposarà haver de fer a la llibreta en els espais deixats a tal fi, els deures dels dies marcats com a NO FET, per tal de recuperar.

 

 

* El valor dels tres blocs(CONCEPTES/PROCEDIMENTS/ACTITUD) respecte a la nota final que apareix al butlletí es pot consultar a la web de l’assignatura  www.rebollengua.jimdo clicant el curs corresponent a l’alumne/a i consultant els CRITERIS DE QUALIFICACIÓ.

Normes de la llibreta de Valencià per a 1r d'ESO
Normes llibreta 1r i 2n.pdf
Documento Adobe Acrobat 466.1 KB